Fortsatt bra resultat för eleverna på Örebro kommuns gymnasieskolor

Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger kvar på samma goda nivåer som tidigare år. Måluppfyllelsen är högre än rikssnittet på både de högskoleförberedande och yrkesförberedande programmen.

Efter ett läsår som präglats av en återgång till en mer traditionell skolgång har Örebro kommuns gymnasieskolor behållit den höga andelen elever med godkänd examen. Skolorna har dragit lärdom av framgångsrecepten under pandemin och har även det här läsåret följt upp elevernas studieresultat och arbetsmiljö regelbundet. Lärare, mentorer och elevhälsopersonal har jobbat metodiskt och effektivt med varje elev vilket resulterat i att 94 procent av avgångseleverna fått en godkänd gymnasieexamen. Resultatet innefattar även de elever som har genomgått sommarskolan. 

– Vi har nu släppt den årskull som påverkats längst av restriktionerna under sin gymnasietid. Utmaningarna har varit många och tidvis svåra ute på skolorna. Vi är därför mycket glada över att äntligen vara tillbaka i en någorlunda ordinarie verksamhet på våra gymnasieskolor och att resultaten fortsatt är goda, säger Mokhtar Bennis, gymnasiechef. 

– En fullföljd gymnasieutbildning är en mycket viktig förutsättning för att bygga ett självständigt liv och därför är detta väldigt viktigt. Jag gläds åt att se så bra resultat både högskoleförberedande- och yrkesförberedande program utifrån de olika utmaningar som vi vet att de senaste åren har medfört på gymnasiet, säger Elisabeth Malmqvist (C), ordförande i gymnasienämnden. 

Sommar- och lovskola har bidragit till ett bra resultat även i år

Andelen elever med examen på yrkesprogrammen ligger också kvar på en nivå över rikssnittet och det är ett glädjande besked. Det visar att de undantag och anpassningar man gjort för yrkesprogrammen under pandemin har varit lyckosamma och haft effekt på resultaten detta läsår.

För de elever som inte riktigt nått fram till målen för ett godkänt betyg har möjligheten till sommar- och lovskola funnits på alla skolor. Det har bidragit till årets fina resultat.

Digitala hjälpmedel och förstärkt elevhälsa viktiga delar under läsåren

– Under pandemin har vi lärt oss mycket i organisationen om hur vi kan använda digitala hjälpmedel. Dessa kunskaper har varit absolut nödvändiga för att behålla bra resultat under dessa år och nu kan vi använda dessa kunskaper för att utveckla verksamheterna ytterligare säger Kent Vallén (S), 1:e vice ordförande i Gymnasienämnden i Örebro.

– Under pandemin har fokus varit att skapa en säker undervisningsmiljö vilket stundtals varit otroligt påfrestande för både lärare och elever. Därför har vi stärkt upp elevhälsan eftersom det har varit viktigt för oss med tillgängligheten för de elever som behövt extra stöd, säger Maria Landh (KD), ledamot i gymnasienämnden.

Andel avgångselever med gymnasieexamen

Program202020212022
Nationella program, totalt92%94%94%
Yrkesprogram88%91%92%
Högskoleförberedande program94%95%95%
Total
0
Shares