Blåbetong i bostaden – En potentiell hälsorisk

Blåbetong är en typ av byggnadsmaterial som innehåller radium. När radium sönderfaller, bildas radon. Förutom radon avger blåbetong också gammastrålning. Höga radonhalter är en hälsorisk och kan ha negativ effekt på vår inomhusmiljö, inklusive ökad risk för cancer. I Sverige uppskattas cirka 500 människor drabbas årligen av lungcancer på grund av radon.

Mer om Blåbetong

Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 och användes i en mängd byggnader, inklusive både enfamiljshus och flerfamiljshus, ofta i väggar och bjälklag. Materialet har en matt blå eller grå färg och en struktur som liknar en torr tvättsvamp. I dag uppskattar man att det finns omkring 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong.

Varför behöver du göra en radonmätning?

Det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö och upptäcka radon är genom att göra en mätning. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. I bostäder och lokaler för allmänna ändamål är gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m3 som ett årsmedelvärde. Med en långtidsmätning får du en noggrann bild om radonhalten medan en korttidsmätning ger en snabb indikation på eventuella problem.

Vad gör du om radonhalterna överskrider 200 Bq/m3?

Om mätningen visar förhöjda radonhalter är nästa steg att fastställa orsaken. En gammamätning kan utföras för att avgöra om det kan kopplas till blåbetong. En kvalificerad expert kan använda en gammamätare för att snabbt bedöma strålningsnivån från exempelvis en vägg eller golv. Denna information hjälper dig att avgöra om det förhöjda radonvärdet är relaterat till blåbetong. I så fall kan problemet åtgärdas genom förbättrad ventilation, användning av radontapet eller avlägsnande av materialet.

Hur gör du en radonmätning?

Att utföra en radonmätning själv är enkelt. Beställ radondosor och placera ut dem enligt de medföljande instruktionerna. När mätperioden är avslutad skickar du tillbaka dosorna. Efter ungefär en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter i din bostad eller inte.

Relaterad information

Radon

Becquerel
Becquerel (Bq) ist die Einheit zur Messung der Aktivität von radioaktiven Substanzen. Es gibt an, wie viele Atome eines radioaktiven Elements pro Sekunde zerfallen und dabei ionisierende Strahlung emittieren. In Bezug auf Radon wird die Becquerel-Einheit verwendet, um die Zerfallsaktivität von Radon zu quantifizieren. Eine hohe Becquerel-Zahl in der Radonmessung kann auf eine erhöhte Radonkonzentration in der Luft hinweisen, was wiederum das Risiko von Gesundheitsproblemen erhöhen kann. Der im Strahlenschutz festgelegte Referenzwert beträgt 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³). Sollten Messungen ergeben, dass die Radonkonzentration in der Raumluft über diesem Wert liegt, so sollten entsprechende Maßnahmen getroffen werden, um die Radonbelastung zu reduzieren.

Total
0
Shares